Nar i PSA Objavljeno: 06. 04. 2017 - 3:38

KLINIČKO ISPITIVANJE DJELOVANJA NARA NA STOPU UDVOSTRUČAVANJA PSA KOD MUŠKARACA SA RAKOM PROSTATE

Fitokemikalije u biljkama zog svojih atioksidativnih svojstava i djelovanja na modulaciju gena mogu imati antikancerogeno djelovanje.

Studija je provedena da bi se utvrdilo djelovanje fitokemikalija iz nara na stopu rasta PSA kod muškaraca s rakom prostate čiji je PSA bio povišen nakon primarne terapije.

PSA brzina ili nagib izračunavaju se kao stopa po kojoj se PSA mijenja s ponovljenim testiranjima tijekom vremena.

Provedeno je faza II, Simon dvostupanjsko kliničko ispitivanje za muškarce s porastom PSA nakon operacije ili radioterapije. Podobni pacijenti imali su  PSA> 0,2 i <5 ng / ml i Gleason rezultat <ili = 7.

Pacijenti su tretirani s 240 ml soka nara dnevno. Kliničke mjerne točke bile su sigurnost i utjecaj na razinu PSA, proliferaciju i apoptozu LNCaP stanica u serumu, serumsku lipidnu peroksidaciju, te razinu dušikovog oksida u serumu.

REZULTATI:

Nije bilo štetnih nuspojava i pacijenti su terapiju dobro podnosili. Vrijeme udvostručavanja PSA značajno je povećano od početnih 15 s liječenja iz srednje od 15 mjeseci na početku studije do 54 mjeseci nakon tretmana (P <0,001). Budući da je PSA marker napretka ili ponovnog javljanja karcinoma prostate, dulje vrijeme udvostručavanja PSA je povezano sa sporijim napretkom bolesti, i stoga je poželjno.

 In vitro testovi usporedbe seruma pacijenata na rast LNCaP prije i nakon tretmana pokazali su pad od 12% u proliferaciji stanica i povećanje 17% u apoptozi (P = 0,0048 i 0,0004).

Povećanje od 23% dušikovog oksida u serumu (P = 0,0085) i značajno (P <0,02) smanjenje oksidacije i podložnosti na oksidaciju lipida odnosu na stanje na početku testiranja.

ZAKLJUČAK:

Studija je utvrdila statistički značajno produljenje vremena udvostručenja PSA praćeno s odgovarajućim laboratorijskim rezultatima na proliferaciju i apoptozu stanica in vitro kao i na stanje oksidativnog stresa nakon konzumiranja 240 ml soka nara.

ELAGIN FORTE 400 mg ekstrakta cijelog ploda nara

Ekstrakt cijelog ploda (kora, pulpa, koštica) pruža  više zdravstvnih dobrobiti  jer sadrži više elagitanina, punikalagina, punikaina i kvercentina od samog soka.

Sadrži i kempferol, luteolin, linoleinske kiseline, konjugirane oleinske kiseline, stearinske kiseline, punicic kiselina, eleostearic kiselina i catalpic kiseline kojih u soku nema.

Jedna vegetabilna kapsula od 400 mg ekstrakta sadrži:

  • 180 mg punikalagina što je ekvivalent za 600 ml svježeg soka nara ili 6 plodova nara.
  • Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate-specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer.

NAPOMENA:

Navedene studije i podaci su isključivo informativnog karaktera. Sastojci proizvoda i sam proizvod nema od strane EFSA odobrene zdravstvene tvrdnje . Ništa od napisanog ne predstavlja niti se treba shvatiti kao zdravstveni savjet. 

IZVORI:

  • Pomegranate polyphenols down-regulate expression of androgen-synthesizing genes in human prostate cancer cells overexpressing the androgen receptor. Pantuck AJ1, Leppert JT, Zomorodian N, Aronson W, Hong J, Barnard RJ, Seeram N, Liker H, Wang H, Elashoff R, Heber D, Aviram M, Ignarro L,Belldegrun A  PMID:16818701
  • Ellagic acid, pomegranate and prostate cancer Hong MY1,Seeram NP,Heber D, Bell C1,Hawthorne S. PMID: 18237460
  • Rettig MB, Heber D, An J, et al. Pomegranate extract inhibits androgen-independent prostate cancer growth through a nuclear factor-kappaB-dependent mechanism. Rettig MB1,Heber D,An J,Seeram NP,Rao JY,Liu H,Klatte T,Belldegrun A,Moro A,Henning SM,Mo D,Aronson WJ,Pantuck A.PMID: 18790748
  • Dietary agents for chemoprevention of prostate cancer. Syed DN1,Suh Y,Afaq F,Mukhtar H.PMID: 18395333
  • Pomegranate extracts potently suppress proliferation, xenograft growth, and invasion of human prostate cancer cells. Albrecht M1,Jiang W,Kumi-Diaka J,Lansky EP,Gommersall LM,Patel A,Mansel RE,Neeman I,Geldof AA,Campbell MJ.PMID: 15383219
PODIJELITE OVO
  O proizvodima - Sve